Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Praktische zaken

Kennismakingsgesprek
Als de plaatsing definitief is, maken we een afspraak om door te nemen wat u bij de zorg voor uw kind belangrijk vindt. Denkt u daarbij aan de eet- en slaapgewoonten, het troosten, spelen en eventueel de zindelijkheid. Bij kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben zal de verpleegkundige samen met de ouder(s) de uitvoering van het verpleegkundig protocol doornemen.

Wennen
In overleg bekijken we wat de beste manier is om uw kind te laten wennen. In principe starten kinderen met wennen de week voordat het contract ingaat. Meestal beginnen we met een paar uurtjes en bouwen dat langzaam op. Bij een overstap naar een nieuwe vaste groep, wordt de wenprocedure opnieuw toegepast. Als uw kind bij ons wordt opgevangen, draagt u een deel van de verantwoordelijkheid over. Goed contact tussen u en de Zigzagmedewerkers is dan ook erg belangrijk. Daarom is er regelmatig overleg.

Overlegmomenten
Bij het brengen en ophalen van het kind is er een mondelinge overdracht. Uiteraard zijn wij daarnaast altijd beschikbaar voor tussentijds overleg als dat gewenst is. Gemiddeld twee keer per jaar is er een evaluatiegesprek met de ouders. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep. Ook organiseert Zigzag regelmatig een ouderavond. Aan de hand van een thema bespreken we verschillende onderwerpen.

Brengen en halen
Ouder(s)/verzorgers brengen en halen zelf hun kind. Er zijn vaste momenten voor het brengen en halen. Dit geeft uw kind een vertrouwd gevoel en zorgt voor rust en regelmaat. Wij verwachten uw kind vóór 9.30 uur. Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet kan komen, geeft u dat dan vóór 9.00 uur aan ons door. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Wilt u uw kind later brengen of vroeger ophalen, wilt u dit dan vooraf overleggen met een van de medewerkers.

Vervoer
Om gebruik te kunnen maken van speciaal vervoer is een indicatie vereist. De afstand tussen thuis en de locatie Zigzag bepaalt of uw kind hiervan gebruik kan maken. Omdat Zigzag geen eigen vervoer heeft, schakelen wij zo nodig speciale taxi’s in. Hieraan zijn specifieke voorwaarden verbonden. Vraag ernaar bij de locatiemanager.

Dagritme
Een duidelijke structuur geeft kinderen houvast en veiligheid. In de praktijk wordt met de dagindeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoefte van een kind. Om 9.30 uur eten we samen fruit. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele diëten. Voor en na de lunch is er tijd voor individuele activiteiten, vrij spel of een groepsactiviteit. Bij mooi weer spelen we buiten of gaan we op stap. Na de lunch gaan veel kinderen slapen. Om 15.00 uur zitten we nog even samen aan tafel voor een cracker en wat te drinken. Vanaf 16.00 uur worden de eerste kinderen weer opgehaald.

Meenemen
Zigzag zorgt voor eten, drinken en luiers. Hiervoor is een standaardlijst van beschikbare producten. Wilt u graag een ander merk of zelf eten en/of drinken meenemen voor uw kind dan dient u zich te houden aan de daarvoor opgestelde richtlijnen afkomstig uit het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Ouders zorgen zelf voor  reservekleding, slofjes, fopspeen en/of slaapknuffel, passende slaapzak (seizoensgebonden); in de zomermaanden zwemkleding, zonnebrand en zonnehoedje. Ouders zorgen ook zelf voor een eigen fles voor hun kind op de babygroep.

Feest op de locatie
Verjaardagen gaan bij Zigzag niet onopgemerkt voorbij. Als uw kind jarig is, is het feest en natuurlijk ook op zijn/haar eigen groep in het kinderdagverblijf. Ouders overleggen met de pedagogisch medewerkers hoe/wanneer het gevierd wordt. Ieder geval wordt het kind toegezongen. In plaats van het tussendoortje mag de jarige zelf  een gezonde traktatie meebrengen. Ook aan de feestdagen wordt aandacht besteed. Met Pasen, Sinterklaas en Kerstmis wordt de locatie versierd en wordt er in het dagprogramma aandacht aan besteed.

Bij ziekte
Een kind dat hangerig, snotterig is en niet lekker in zijn vel zit, zal het misschien helemaal niet fijn vinden om bij Zigzag te zijn. De beslissing of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen naar Zigzag kan of thuis moet blijven, hangt af van verschillende factoren. In het geval van een besmettelijke ziekte – zoals een buikvirus met diarree en overgeven, of de waterpokken (vanaf het moment dat er blaasjes opkomen tot het moment dat deze zijn ingedroogd) – moet het kind vanwege besmettingsrisico thuisblijven of worden opgehaald. In andere gevallen, of bij twijfel, vindt er overleg plaats tussen Zigzag en de ouders. Dat geldt ook voor een kind dat gedurende de dag ziek wordt en beter opgehaald kan worden. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop u overdag bereikbaar bent, bekend zijn op het kinderdagverblijf. Voor meer informatie over het wel of niet mogen brengen van uw kind bij ziekte verwijzen wij u naar het informatieboek infectieziekten van Zigzag.

Fysiotherapie, logopedie en ergotherapie
Voor kinderen die fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie nodig hebben, kan de behandeling binnen Zigzag plaatsvinden. De therapeuten waar Zigzag mee samenwerkt, kunnen desgewenst uw kind ook thuis of in hun eigen praktijk behandelen. Therapeuten instrueren Zigzagmedewerkers daarnaast hoe zij op de groep kunnen bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen.

• Kinderfysiotherapie
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als anderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld een aandoening aan zintuigen, organen of het zenuwstelsel. Het is van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer ‘lekker in zijn vel’ komt te zitten.

• Kinderlogopedie
Bij Zigzag komen onder andere kinderen die afhankelijk zijn sondevoeding. Tijdens de periode van sondevoeding oefent het kind zijn mond- en tongspieren weinig. Dit is ongunstig voor de ontwikkeling van het zuigen, slikken, afhappen en kauwen. Dat heeft weer een negatieve invloed op de spraakontwikkeling: als de mond- en tongspieren niet goed bewegen tijdens eten en drinken, is er kans op problemen bij de vorming van spraakklanken.
Een kinderlogopedist, gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen die problemen hebben met slikken, eten/drinken, spreken of de taalontwikkeling, biedt hier uitkomst.

Na Zigzag naar school?
Als kinderen ongeveer drieënhalf jaar zijn, gaan de meeste ouders zich richten op de keuze van een gepaste school  na Zigzag. Houdt u er rekening mee dat u uw kind tijdig aanmeldt voor de basisschool of speciaal onderwijs. Niet ieder kind kan naar de basisschool of speciaal onderwijs. Voor deze kinderen zijn er andere dagbestedingsmogelijkheden.

Zigzag kan u adviseren wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Voor uitgebreid advies verwijzen wij u naar het maatschappelijk werk of MEE. Zigzag vindt het belangrijk dat ieder kind passende opvang, zorg en begeleiding krijgt. Wij vinden het belangrijk dat het beste uit het kind wordt gehaald. Wanneer de medewerkers op de groep signaleren dat uw kind andere zorg en begeleiding nodig heeft dan Zigzag kan bieden, zullen zij met u in gesprek gaan over de mogelijkheden.

Alle belangrijke regels van Zigzag op een rijtje? Download de regels van Zigzag

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg