Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Effect verpleegkundig kinderdagverblijf

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, in september 2013, initieerde Zigzag een onderzoek bij vijf verschillende verpleegkundig kinderdagverblijven naar het effect van verpleegkundige kinderzorg, uitgevoerd door MEI Marketing & Research. De uitkomsten  zijn duidelijk: artsen zien in een verpleegkundig kinderdagverblijf grote pluspunten voor chronisch en ernstig zieke kinderen. Lees hierna de samenvatting. Het onderzoekszoeksrapport kunt u hier downloaden.  

Unaniem positief
Ouders van chronisch en ernstig zieke kinderen, tussen nul en vier jaar, zijn bijzonder gelukkig met de opvang door een verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV). Het stelt ze in staat een zo normaal mogelijk leven te leiden, terwijl ze weten dat hun kind optimale professionele zorg krijgt en in zijn of haar ontwikkeling echt stappen vooruit zet voor een betere toekomst. (Kinder) artsen en therapeuten die voor deze kinderen een dagopvang met verpleegkundige en peda­gogische zorg adviseren, zijn unaniem positief. Zij zien bij deze kinderen – vaak meer nog dan de ouders zelf – een verbetering op het gebied van algemene, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling, ten opzichte van een eerder geprognotiseerde ontwikke­lings­achterstand. Artsen zien bij de helft van de kinderen die naar een verpleegkundig kinderdagverblijf gaan zelfs een vermindering  in het aantal ziekenhuisopnames.

De rol van het verpleegkundig kinderdagverblijf
Het verpleegkundig kinderdagverblijf heeft een wezenlijke functie voor kinderen die vanwege een aandoening verpleegkundige zorg nodig hebben en daardoor niet terecht kunnen op de reguliere kinderopvang. Vaak gaat het om complexe meervoudige aandoeningen, zoals eetstoornissen (30%), ziekte van het zenuwstelsel (30%), aandoeningen van de luchtwegen (21%), hartafwijkingen (21%), genetische ziekten (18%). 

Voor ouders zijn de belangrijkste redenen om voor deze gespecialiseerde vorm van kinderopvang te kiezen: de expertise (100%) van een verpleegkundig kinderdagverblijf en de ontwikkeling van hun kind (97%) Voor 92% van de ouders zijn het contact met leeftijdsgenootjes en sociale bezigheden voor hun kind op een VKDV enorm belangrijk.

Beter dan prognose
Voor chronisch zieke kinderen is de prognose dat ze op velerlei gebied een achterstand oplopen; fysiek, sociaal, mentaal en cognitief. Ouders met een kind op een verpleegkundig kinderdagverblijf signaleren uitermate positieve effecten op hun kind.

  • 85% ziet een verbetering voor wat betreft de algemene ontwikkeling;
  • 85% % geeft een positieve ontwikkeling aan op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling;
  • 83% ziet verbetering in de motorische ontwikkeling
  • meer dan 75% ziet een positieve cognitieve ontwikkeling en
  • voor een kleine 70% geldt dit ook voor taalontwikkeling en spraak.  

Opvallende constatering artsen
Zowel kinderartsen, therapeuten als maatschappelijk werk adviseren/verwijzen zieke kinderen naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.  Specifiek de artsen zijn in een aantal gevallen nog positiever dan de ouders over de effecten van de externe verpleegkundige en pedagogische zorg voor hun kleine patiëntjes. Zij constateren een verbetering van

  • meer dan 95% op algemene ontwikkeling;
  • Meer dan 90% voor wat betreft sociale en emotionele ontwikkeling;
  • Eveneens meer dan 90% voor wat betreft cognitieve ontwikkeling;
  • 78% bij taalontwikkeling en spraak.
  • Op motorisch niveau oordelen verwijzers praktisch hetzelfde als ouders.

Minder snel ziekenhuisopnames
Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel ouders als artsen van mening zijn dat kinderen op een verpleegkundig kinderdagverblijf minder medische consulten nodig hebben en er minder ziekenhuis­opnames nodig zijn, dan in eerste instantie geprognotiseerd. De sociale omgeving voor de kinderen en de verpleeg­kundige en pedagogische zorg op het VKDV hebben veelal een positief effect op hun medisch welzijn.  

Minder druk op gezin en ouders
Wanneer chronisch of ernstig kinderen afhankelijk zijn van de zorg van alleen de ouders betekent dit een grote druk op het gezinsleven een vaak serieuze beperking van de maatschap­pelijke mogelijkheden van de ouders. 8 op de 10 ouders hoopten op een vermindering van de druk op de gezinssituatie. Voor 81% van de ouders met kinderen op een verpleegkundig kinderdagverblijf is dit realiteit geworden. 89% heeft door deze professionele dagopvang minder stress, meer tijd voor werk, gezin en vrije tijd.

Medici meer oog voor het gezin
Ook verwijzers achten de invloed van het VKDV van groot belang op de gezinssituatie. Dat heeft in hoge mate te maken met het effect van het deskundig advies en de begeleiding die ouders krijgen. Verrassend genoeg zien zij op een aantal aspecten meer verbetering dan de ouders zelf, bijvoorbeeld wat betreft de druk op de gezinssituatie (95% versus 81%) en de ouder-kind relatie (83% versus 53%).   

Professionele waardering
De waardering van zowel ouders als artsen voor het werk en de resultaten bij verpleegkundige kinderdagverblijven is uitzonderlijk hoog. Voor artsen geldt het advies voor deze vorm van kinderopvang niet zozeer de soort aandoening maar de ernst van de aandoening. Volgens hen hebben alle kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben, baat bij een verpleeg­kundig kinderdagverblijf. Hun professionele waardering blijkt tevens uit een uitspraak van één van de artsen: “Ik vind het vreselijk dat deze kinderen minder kansen krijgen doordat de pgb’s aangepakt worden hetgeen op zich een goede zaak is. Maar voor jonge kinderen met chronische ziektes en hun ouders moet er een goede opvangmogelijkheid blijven. Dit is een enorme winst geweest de laatste 10-15 jaar. Daarvoor was er geen plek voor deze kinderen. Ik hoop van ganser harte dat er plek blijft voor deze kinderen en hun ouders.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg