Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Professionele medewerkers

Samenstelling teams
Zigzag is een dynamische organisatie en onze dienstverlening richt zich op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige, gespecialiseerde kinderopvang, met gepassioneerde professionele medewerkers.

Bij Zigzag werken (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers samen in een team. Zij werken in kleinschalige groepen en geven gezamenlijk inhoud aan de opvang en zorg. In nauwe samenwerking scheppen zij een sfeer waarin het kind zich veilig, vertrouwd en beschermd voelt. Bij Zigzag hechten we veel waarde aan vaste pedagogisch en verpleegkundig medewerkers op de groepen. Dit zorgt voor continuïteit en geeft een extra gevoel van veiligheid. Bij verlof of ziekte worden onze vaste invallers ingeroosterd.

De vestigingen worden geleid door ervaren en gediplomeerde locatiemanagers. De locatiemanager is zo veel mogelijk vrijgesteld van het werken op de groepen en heeft vanuit haar taak een primaire focus op het ondersteunen van de groepen en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Kwaliteit en professionaliteit
De kwaliteit en professionaliteit van Zigzag en de daarbij horende aandacht voor het kind vindt zijn basis in de  inzet, motivatie en kundigheid van onze medewerkers. Zigzag besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de screening, scholing en begeleiding van haar medewerkers. Zigzag werkt volgens de opleidingseisen van Cao Ziekenhuizen.

Alle medewerkers werkzaam binnen Zigzag moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt ook voor stagiaires en vrijwilligers.

De verpleegkundigen zijn geregistreerd volgens de eisen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).

Om de deskundigheid van medewerkers actueel te houden, volgen zij bijscholing, cursussen en/of symposia om hun kennis bij te houden en te verbreden.

De ( kinder)verpleegkundigen  worden regelmatig getoetst op de zogenaamde ‘voorbehouden en risicovolle handelingen’.

Pedagogische visie
Wij verwachten van alle medewerkers dat zij kunnen en willen werken vanuit de missie en visie van Zigzag. In het Pedagogisch Beleidsplan hebben we deze visie uitgebreid beschreven. Het pedagogisch beleidsplan is  een belangrijke toetssteen voor de medewerkers. Het biedt houvast bij het dagelijkse werk met kinderen, geeft richting aan het pedagogisch handelen en zorgt voor een gelijkgestemde aanpak.

Contact met ouders
Als een kind bij Zigzag wordt opgevangen, dragen ouders een deel van de verantwoordelijkheid over. Goed contact tussen ouders en de Zigzag-medewerkers is dan ook erg belangrijk. Ouders moeten hun kind met een goed gevoel en een gerust hart kunnen achterlaten. Daarom is er regelmatig overleg.  Bij het brengen en halen, maar ook tijdens oudergesprekken en op de ouderavond.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg